Børns læring

Personalet skal sammen med børnene udvikle et mangfoldigt pædagogisk miljø, som stimulerer og styrker børnenes selvværd, og som giver børnene lyst til at lære, erfare og søge ny viden.

I det pædagogiske miljø skal børnene møde positive voksne, som signalerer at arbejdet med børnene er præget af menneskeligt ligeværd, hvor dialogen er højt prioriteret.

Personalet og den enkelte voksne arbejder som vejleder for børnene, men det er de voksne, der sætter rammen for aktiviteterne, og de voksne og børnene samarbejder om at udfylde dem.

Praksis skal være organiseret, så der foregår en hensigtsmæssig læringsproces for det enkelte barn. Vi tager derfor udgangspunkt i barnets styrkesider og initiativer, så der opstår en balance mellem kravene og barnets kompetencer og interesser.

I børnehaven betyder det fx, at barnet foruden at løse de konkrete arbejdsopgaver også deltager i planlægningen af arbejdet samt i opfølgningen. 

Børnenes involvering i læringsprocesserne fordrer en aktivitet fra børnenes side, som understøttes af personalet, så engagement og medbestemmelse bliver en naturlig måde for børnene ”at gå i børnehave” på.