Overgange i børns liv

For at barnet får en succesfuld oplevelse af overgangene er det vigtigt at alle omkring barnet samarbejder og har en god dialog.

For at give barnet en tryg start i Troldehøj skal I sætte tid af til indkøringen. Personalet vil være der for at guide jer gennem hele indkørings perioden

Når du har fået plads i Troldehøj, ringer du og aftaler besøgs dag med dit barn. Her aftaler vi nærmere om selve opstarten og du vil få udleveret vores Velkomstfolder og andre relevante papirer. Vi beder dig medbringe overleverings papirerne fra sundhedsplejersken.

Det er meget forskelligt hvor lang tid, det tager for barnet at falde til i vuggestuen, men regn med ca. en uge.  De første dage i vuggestuen skal mor eller far være med, så barnet føler sig tryg i de nye omgivelser. 

Efter ca. tre måneder inviteres I til en samtale. Her taler vi om barnets start i vuggestuen, samt afstemmer forventninger til hinanden.

For at give barnet en god start i børnehaven, skal barnet forberedes og være med i hele processen.

Stueplacering i børnehaven foregår i dialog mellem børnehave, vuggestue og ledelse. Hvis I har ønsker til valg af stue kan I kontakte personalet.

Så snart vi har en dato for skiftet og vi ved hvilken stue barnet skal gå på bliver I orienteret.

Vuggestuen begynder indkøringen ca. 1-2 uger før start. Vi besøger børnehaven/kommende stue sammen med barnet og de har mulighed for at deltage i en samling/frokost samt lege på legepladsen i middagstunden.

Dagen før barnet starter i børnehaven tømmer I sammen barnets kasser i vuggestuen og de flyttes ind på den nye stue i børnehaven.

Ca. to uger før overflytningen får I et velkomstbrev hvor I inviteres til en samtale med personalet fra vuggestuen og børnehaven. Under samtalen overleveres barnets mappe/bog fra den gamle stue og I får mulighed for at fortælle om deres forventninger til samarbejdet og børnehaven generelt. 

Efter ca. tre måneder inviteres I til en  3-måneders samtale i børnehaven. Her taler vi om barnets start i børnehaven, samt afstemmer forventninger til hinanden.

Ved kommende skolestart arbejder vi tæt sammen med jer som forældre og skolen så barnet er klædt godt på til de nye udfordringer

Overgangen er fundamentet for en god skolegang

Overgangen opleves for langt de fleste børn som noget positivt. Men en lille gruppe af skolebørn oplever en skæv skolestart, som kan hæmme barnets selvværd og forringe dets uddannelsesmuligheder på lang sigt. En god skolestart belønnes derimod i resten af uddannelsesforløbet og resten af livet.

I 6-års alderen har alle børn oplevet en række overgange: Barnet oplever hver eneste dag overgangen fra dagtilbud til hjem, og de fleste børn har også oplevet overgangen fra familie til vuggestue/dagpleje og fra vuggestue/dagpleje til dagtilbud. Skolen er et større og måske i første omgang uoverskueligt fysisk miljø. Barnet går med ét fra at være blandt ’de store’ til at være ’en af de små’. Det sociale miljø på en skole er mere komplekst end det, barnet er vant til fra dagtilbuddet, og der er færre voksenressourcer til det enkelte barn. Samtidig møder barnet mange nye voksne og børn. Kort sagt stiger forventningerne til barnet. Nogle børn bliver måske skuffede over skolestarten, fordi de ikke ved, hvad de skal forvente af skolen. De tror måske, at de meget hurtigt lærer at læse. Andre børn er måske utrygge ved at komme i skole, fordi de har hørt andre fortælle negativt om skolen.

Endelig er der børn, som ved skolestarten ikke er helt parate til skolen. Barnet har måske ikke tilstrækkelige faglige og sociale kompetencer, eller barnet er ikke i stand til at bruge de kompetencer, det faktisk har, i skolen. Men det er ikke kun børnene, der skal være parate til skolen. Skolen må også være ”parat til børnene”. Det betyder, at de voksne i børnehaveklassen skal skabe et tilbud, der tilgodeser børnenes aktuelle interesser, potentialer og udviklingsmæssige behov. Det er således de voksnes ansvar – både pædagoger, børnehaveklasseledere og forældre – i fællesskab at skabe rammer, der sikrer, at overgangen fra dagtilbud til skole kan foregå i en tryg atmosfære. Herved vil barnet få mulighed for at vokse med de nye udfordringer.