DGI - idræt, leg og bevægelse

Børnehuset Troldehøj er DGI-certificeret og klar til i højere grad at styrke børnenes leg og læring samt skabe gode oplevelser med idræt, leg og bevægelse

Børnene i Troldehøj skal opleve en dag fyldt med fysisk leg og bevægelse, som både udfordrer kroppen og skaber glæde hos børnene.

Børnene bliver klogere på sig selv ved at afprøve grænser og udvikler sig til at være en del af et engagerende fællesskab, gennem motiverende leg og bevægelse.

Se børnehavens DGI aktivitetsskema

Se vuggestuens DGI aktivitetsskema 

 • Vi ser, at der er flere forskellige bevægelseslege på legepladsen
 • Vi ser, at personalet er rollemodeller i forhold til at sætte bevægelseslege i gang
 • Vi ser, at børnene selv sætter tidligere introducerede regel- og bevægelseslege i gang
 • Forældrene er bevidste om, at vi er en bevægelsesinstitution og støtter op om det
 • At alle børn over 2 år går, cykler, løber fra bil eller hjem til og fra Troldehøj
 • At alle personaler deltager i Kronborgstafetten hvert år
 • Faglighed
 • Anerkendelse
 • Tillid og troværdighed

 

 • At barnet får en oplevelse af og forståelse for kroppens funktioner og derigennem betydningen af at bevæge sig og leve sundt
 • At barnet får et kendskab til forskellige lege og aktiviteter som opfordrer til bevægelse
 • At barnet udviser glæde og er deltagende på deres eget niveau. Det er sjovt.
 • at Troldehøj får et fælles sprog i forhold til motoriske aktiviteter både inde og ude

 

 • At børnene skal synes at det er sjovt og rart at deltage i vores aktiviteter og lege
 • At børnene tilbydes aktiviteter der indeholder bevægelse hver dag samt alderssvarende motoriske stimuli
 • At børnene tilbydes aktiviteter som træner labyrintsansen, taktilsansen og kinæstesisansen samt balancen
 • At Troldehøjs inde - og uderum er indrettet bedst muligt, så det indbyder til bevægelse og leg
 • At personalet er aktivt deltagende og gode rollemodeller

 

 • Vi vægter højt, at børnene skal have lyst og mod til at deltage i aktiviteterne. De skal have oplevelsen af at det er rart og spændende at bruge sin krop og det er sjovt at lege med sine venner og de voksne
 • Vi arbejder med de opstillede mål hver dag både i læreplansarbejdet på stuen samt i aldersopdelte grupper
 • Vi tager udgangspunkt i bevægelsesaktiviteter som støtter op om vores målskema som er udarbejdet efter læreplanstemaet ”Krop og Bevægelse”
 • Vi medtænker bevægelse ind i de andre læreplanstemaer samt ind i vores aktiviteter i forhold til årshjulet.
 • Vi har mini OL om foråret af en uges varighed samt motionsdag i efteråret. Børnene modtager medaljer og diplomer.
 • I forbindelse med samlinger laves der motoriske aktiviteter hver dag
 • Alle børn er på legepladsen dagligt. Her sættes strukturerede legeaktiviteter i gang ca. 30 min. Derudover understøtter vi børnenes egne initiativer på legepladsen. I vuggestuen kan de strukturerede motoriske aktiviteter foregå ude eller inde
 • Vi har månedens lege, så børnene får kendskab og inspiration til nye lege og aktiviteter. En voksen har ansvaret for at gennemføre månedens lege hver dag på legepladsen.
 • På teammøder aftales hvilke lege der skal igangsættes for de næste to måneder. Vi bruger legeskabelonen og vores læreplans målskemaer som udgangspunkt.
 • Vi har ”Kroppen på Toppen” for særligt udvalgte børnehavebørn og i vuggestuen har vi ”Tidlig indsats” for en lille gruppe børn.  Dette foregår i vores dejlige motorikrum.
 • Motorikrummet bruges både om formiddage og eftermiddage af grupper og stuer.
 • Vi dokumenterer løbende vores arbejde via læreplans målskemaerne, som er et systematisk arbejdsredskab, vi har lavet. Vi vurderer barnet ud fra vores forventninger til specifikke færdigheder som børnene helt eller delvist skal kunne på alderstrinnet.
 • Vi bruger vores læreplans måls skemaer i vores årlige udviklingsbeskrivelser og i vores forældresamtaler. Vi inddrager derudover forældrene ved behov
 • Vi er opmærksomme og registrerer børnenes udsagn samt mimik i forbindelse med legeaktiviteterne og har dette med når vi evaluerer.
 • Vi ser, at børnene selv igangsætter nogle af de tilegnede lege samt efterspørger lege og aktiviteter, de er blevet præsenteret for

 

 • Vi evaluerer vores mål og indsatser samt reviderer vores bevægelsespolitik en gang årligt på et personalemøde i maj måned.
 • På teammøderne hvor vi planlægger aktiviteter for den næste periode, evaluerer vi samtidig vores indsatser i forhold til månedens lege. Vi tager udgangspunkt i legeskabelonen og i læreplans målskemaerne
 • På stuemøder evaluerer vi vores indsatser i forhold til samlinger på stuen.

 

 • Vi samarbejder med DGI
 • Vi samarbejder med forældrebestyrelsen, forældre og andre institutioner