Forældresamarbejde

I Troldehøj lægger vi vægt på, at samarbejdet med forældrene bliver godt. Det kræver, at vi har tillid og kendskab til hinanden.

Vi ønsker, at der skabes sammenhæng mellem hjemmet og Troldehøj så hverdagen for barnet bliver så harmonisk som muligt.

Når familien starter i Troldehøj får I tilknyttet en kontaktperson som følger jer og jeres barn igennem den første tid. I er selvfølgelig velkommen til at benytte jer af alle personaler på stuen, men der vil være én, som tager sig af jeres familie.

Når et barn har været i huset i ca. 3 måneder tilbydes forældre en samtale for at tale indkøringsforløbet igennem. Alle forældre bliver tilbudt en årlig samtale, men forældre er derudover altid velkomne til at få en samtale med kontaktpersonen eller lederen.

I hverdagen lægger vi stor vægt på den daglige kontakt ved aflevering og afhentning, for derigennem at få indblik i barnets livs verden. Vi er gerne behjælpelige med viden og støtte omkring problemstillinger i forhold til barn og familie.

Institutionsbestyrelsen består af 3-7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, alle med stemmeret, samt lederen uden stemmeret.

Valgperioden er 2 år, gældende fra 1. august. Der er valg i maj eller juni måned.

Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, byrådet har vedtaget. Og bestyrelsen fører tilsyn med, at byrådets og bestyrelsens beslutninger efterleves i institutionens dagligdag. Byrådet har fortsat det overordnede tilsyn.

Bestyrelsen beslutter:

  • Udarbejdelse af virksomhedsplan
  • Pædagogiske principper
  • Fordeling af institutionens budget på hovedområder
  • Bestyrelsen har indstillingsret ved ansættelser

Bestyrelsen godkender endvidere institutionens årsplan.

 

Bestyrelsen holder møder ca. 6-8 gange om året.

På møderne diskuteres alt fra de pædagogiske principper til hvad der har med Troldehøjs drift at gøre. Der tages bl.a. stilling til indhold på forældremøder, personalesituationen, nye investeringer, besparelser, ombygninger, budget, informationer og høringer fra kommunen.

Bestyrelsen er med til at sikre at der arbejdes efter de kortsigtede og langsigtede mål.

Endvidere bliver bestyrelsen brugt som sparringspartnere i hverdagen, og hjælper med det praktiske ved alle festlige lejligheder, samt står bag den månedlige forældrekaffe.

Forældremøder holder vi mindst to gange om året. Her orienterer vi om Troldehøjs hverdag og drøfter aktuelle emner. Vi har haft gode diskussioner på baggrund af oplæg eller spørgsmål. Vi forventer, at alle familier er repræsenteret til møderne.

Forældrene har mulighed for at få indflydelse via forældrebestyrelsen.

Forældrekaffe har vi i den sidste uge i måneden fra kl. 15.00-16.30. Der vil være opslag i huset. Her er det muligt at tale med andre forældre, bestyrelsen og personale i et åbent forum.

Forældrene er en stor hjælp, når der skal laves praktiske opgaver i huset. Vi afholder gerne to arbejdseftermiddage/aftner om året (ca. kl. 16.00-20.00), hvor vi sammen løser store som små arbejdsopgaver af forskellige karakterer. Vi byder her på et let måltid.